Meer dan 50 handige tips Gratis persoonlijk advies Voorbereid je keuken kopen

Algemene voorwaarden Keukentips.info

Keukentips.info helpt consumenten bij het zoeken naar een nieuwe keuken door haar te helpen bij de voorbereidingen van een keukenaankoop. Dat doet zij door het geven van persoonlijk, betrouwbaar en onafhankelijk online keukenadvies. Het advies van Keukentips.info is gebaseerd op kwalitatief onderzoek en wordt continue bijgesteld aan de hedendaagse normen en eisen.

Tevens kan Keukentips.info consumenten in contact brengen met partijen die de consument verder van dienst kunnen zijn bij de creatie van haar keuken. Ook kan zij zelf of namens derde partijen gerichte aanbiedingen doen waarvan Keukentips.info op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. De door Keukentips.info geselecteerde partijen zijn met grote zorg gekozen en worden continue beoordeeld.

Keukentips.info is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gasten, deelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten, deelnemers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Voor een uitgebreide beschrijving van de privacybeleid word je verwezen naar het Privacy Statement.

Voor welke doeleinden gebruikt Keukentips.info je gegevens?

In het kader van de dienstverlening, uitvoering van haar activiteiten, of wanneer je anderszins contact hebt met Keukentips.info, legt Keukentips.info gegevens vast. Je gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de dienstverlening en voor de uitvoering van via Keukentips.info gesloten overeenkomsten. De gegevens kunnen verder na analyse worden gebruikt door Keukentips.info en in het voorkomende geval ook door haar partners en zorgvuldig geselecteerde bedrijven (derden) zodat wij je op de hoogte kunnen houden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke. Deze partners en derden hebben verklaard zich te houden aan de privacyregelgeving

Om de aanbiedingen zoveel mogelijk op je interesses af te stemmen, kan Keukentips.info je gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens.

Indien je geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Keukentips.info, haar partners en derden, dan kan je je gegevens laten blokkeren door een email te sturen naar info@keukentips.info. Indien je geen informatie meer per e-mail wilt ontvangen kan je de toestemming daarvoor intrekken door een e-mail te sturen naar info@keukentips.info. Verder word je bij iedere e-mail die je ontvangt van Keukentips.info, ook namens de partners en derden, de gelegenheid geboden om je af te melden.

Hoe worden persoonsgegevens verkregen?

Op de website www.keukentips.info worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Keukentips.info de dienstverlening op de website www.keukentips.info aan je verder optimaliseren. Voor een gedetailleerd inzicht wordt verwezen naar de Sitevoorwaarden.

Op de website www.keukentips.info wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Keukentips.info maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van Keukentips.info gemakkelijker voor je te maken. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet kan je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken. Voor een uitgebreide beschrijving van de privacybeleid word je verwezen naar het Privacy Statement.

Hoe wordt er om gegaan met aansprakelijkheid?

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het online keukenadvies van Keukentips.info, kan Keukentips.info niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het advies. Aan de inhoud van het advies kunnen geen rechten worden ontleend. De consument is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de aan hem geleverde adviezen. Keukentips.info aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het advies.

Beweringen, adviezen, meningen en aanbiedingen, geuit en gedaan door Keukentips.info geselecteerde leveranciers, zijn die van de desbetreffende leverancier en niet van Keukentips.info. Keukentips.info kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende adviezen, uitingen en aanbiedingen.

Keukentips.info kan er niet voor instaan dat de informatie welke gegeven wordt in het keukenadvies of de aanbieding, geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd of de aanbieding voor wordt gebruikt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Keukentips.info garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Keukentips.info behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Waar kan ik vragen stellen?

Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je deze richten aan Keukentips.info via:

Keukentips.info
Pedro de Medinalaan 11
1086 XK  Amsterdam
E: info@Keukentips.info

Hoe wordt er om gegaan met wijzigingen?

Keukentips.info behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Check daarom regelmatig de Privacy Statement voor het privacybeleid van Keukentips.info op www.keukentips.info/privacy